Aselaki

Sivut ovat osa beta.yle.fi -kokonaisuutta, jossa kokeilemme uusia ideoita ja toteutustapoja. Tämän kokeilun tavoite on auttaa meitä kaikkia pääsemään helpommin käsiksi materiaaliin, jonka perusteella kansanedustajamme tekevät ehdotuksensa lain sisällöksi. Keitä asiantuntijoita on kuultu? Mitä asiantuntijat ovat sanoneet?

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 27.10.2010 ampuma-aselain uudistuksen, jolla rajoitetaan käsiaseiden saatavuutta. Laki hyväksyttiin äänin 158–17.

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena (HaVM 16/2010).

Asiantuntijalausunnot

Tälle sivulle on koottu eduskunnasta saadut, valiokunnille annetut lausunnot aselakiin liittyen. Lista valiokunnassa kuultavina ovat olleista sekä kirjallisen lausunnon antaneista on luettavissa eduskunnan sivuilla.

Huom! Suosittelu ei toimi tällä hetkellä Internet Explorer -selaimilla. Korjaamme ongelman mahdollisimman pian.

Ampuma-aselautakunta

Ampumaharrastusfoorumi

Asealan Elinkeinoharjoittajat ry (Finnish Arms Trade Association)

Asehistorian liitto ry

Asekauppiaiden Liitto ry

Aselaki-Info

Asetekno Oy

Etelä-Savon riistanhoitopiiri

Helsingin hallinto-oikeus

Helsingin poliisilaitos

Kainuun riistanhoitopiiri

Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta

Keskusrikospoliisi

Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry

Lapin poliisilaitos

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Metsähallitus

Metsästäjäin keskusjärjestö

Muut

Oikeusministeriö

Opetusministeriö

Perustuslakivaliokunta

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisihallitus

Puolustusministeriö

Puolustusvaliokunta

Pääesikunta

Päällystö-, upseeri- ja aliupseeriliitto

Rajavartiolaitos

Rauhanliitto

Reserviläisliitto ry

Reserviläisurheiluliitto ry

Reserviupseeriliitto

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriö, Poliisiosasto

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Asehistoriallinen Seura Ry

Valiokuntien jäsenten kommentteja

 • Juho Hakola (kok)

  hall.valiokunnan jäsen

  Kannattaa lukea hallituksen alkuperäinen esitys ja valiokunnan lopullinen esitys ja verrata niiden välisiä eroja. Suurin huomio ja kritiikki kohdistui hallituksen esityksessä olleeseen säädökseen poliisin oikeuksista kotitarkastuksiin aseluvan haltioiden koteihin. (Valiokunta poisti sen laista.)

 • Oiva Katiokumpu (kesk)

  hall.valiokunnan jäsen

  Kansalaisten kannalta oleellisinta olisi lukea muiden erikoisvaliokuntien lausunnot. Niissä aselakia tarkastellaan laajasta ja syvästä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Esimerkki: hallituksen ehdotuksen mukaan aseenkantolupa voitaisiin myöntää vain ampumaseurojen jäsenille. Perustuslakivaliokunta katsoi, että tällainen säädös olisi perustuslain vastainen. Säädös poistettiin laista.

 • Unto Valpas (vas.)

  hall.valiokunnan jäsen

  Valiokuntakäsittely sujui erittäin hyvin asiapohjalta; opposition ja hallituksen edustajat toimivat yhteisymmärryksessä. Lausunnot osoittivat, että tämä on hyvin paljolti tunnekysymys: moni taho on sitä mieltä, että lakia kiristetään likaa, toiset taas pitävät kiristyksiä lepsuina.

  Säädös alaikäiselle myönnettävästä rinnakkaisluvasta on mielenkiintoinen. Käytäntö säilyy samana, mikä se on ennenkin ollut. Murrosikäiselle nuorelle voidaan myöntää metsästysharrastukseen aseenkantolupa, joka on rinnakkainen hänen aikuisen huoltajan luvalle. Järjestelmä ei edellytä sitä, että nuori käy metsällä yhdessä vanhempansa kanssa; hän voi metsästää yksinkin. Esimerkiksi yksinhuoltajaäiti, joka ei harrasta metsästystä voi hankkia itselleen aseenkantoluvan, jotta hänen poikansa voisi saada rinnakkaisluvan ja pääsisi metsästämään...

 • Outi Mäkelä (kok.)

  hall.valiokunnan jäsen

  Aselaista annetut lausunnot sisälsivät hyvin paljon pelkoja siitä, että esim. ammuntaharrastus tai vapaaehtoinen maanpuolustustyö vaikeutuisi oleellisesti. Maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt lähtivät heti vastustamaan aselain muuttamista tyyliin: "Tämä laki on hylättävä". Kansallinen kivääriyhdistys arvosteli nimeltä mainiten valiokunnan jäseniä kotisivuillaan ja piti siellä "mustaa listaa" niistä jäsenistä, jotka olivat kysymyksessä "väärällä kannalla".

  Hallituksen esitykseen liittyen oli esitetty huoli, että aseseppäkoulutuksen voisi sen myötä aloittaa vasta 20-vuotiaana. Valiokunta kuitenkin päätyi toteamaan, että esitys ei tulisi vaikuttamaan tähän asiaan, koska kyse ei ole koulutettavien omista aseluvista, joten jatkossa koulutuksen voi aloittaa yhtä varhain kuin tähänkin asti.

 • Veijo Puhjo (vas.)

  perustuslakivaliokunnan jäsen

  Valiokunta joutui käsittelemään aselakia mm. siksi, että lakiesityksessä oli säädöksiä, jotka olisivat vaikuttaneet kotirauhaan ja yksityisyyden suojaan (poliisin kotitarkastusoikeus). Lisäksi valiokunnan oli otettava kantaa siihen, että hallitus esitti aseenkantoluvan edellyttävän pakkojäsenyyttä ampumaseurassa.

 • Jacob Söderman (sd.)

  perustuslakivaliokunnan vpj.

  Yhdysvalloissa lainsäädännössä korostetaan kansalaisen oikeutta pitää asetta. Me korostimme sitä, että Suomen perustuslaki suojaa elämää. Siksi aseiden hallussapitoa on voitava lainsäädännöllä rajoittaa.

  Kiivain rajoitusten vastustus tuli Runo Kurkon johtamalta kansalliselta kivääriliitolta. Pyysimme liittoa nimeämään asiantuntijan johon liitto luottaa ja kuulimme hänen lausuntonsa.

 • Juha Korkeaoja (kesk.)

  puolustusvaliokunnan pj.

  Valiokunnan oli käsiteltävä aselakia, koska sen säädöksillä on suora vaikutus vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja reserviläsjärjestöjen toimintaan. Valiokunnan päätökset olivat hyvin linjassa reserviläisjärjestöjen antamien lausuntojen kanssa.

  Aselain uudistustyössä paljastui suuri ongelma, jota tämä laki ei sinällään korjaa.: Aserekisteri ei ole ajan tasalla. Samalla numerolla saattaa löytyä monta asetta. (Ilmeisesti tämä johtuu siitä, että jossain vaiheessa aseen sarjanumerossa olleet kirjaimet tiputettiin rekisterimerkinnöistä pois). Aselakia käsitelleet valiokunnat kiirehtivät toimivan aserekisterin aikaansaamista.

 • Valiokuntien jäseniä haastatteli Timo Seppänen

Kommentointi

Osallistu keskusteluun mietinnön laatimisesta.

Kommentteja

Vastaa alla olevaan kysymykseen. Kysymyksen on tarkoitus varmistaa, että lähetetty kommentti ei ole tietokoneella automaattisesti luotu häiriöviesti.

Ei kommentteja

Kommentoi

Aselakia koskevia uutisia

YLE Uutiset | 27.10.2010 klo 14:05, päivitetty 18.47

Aselaki hyväksyttiin selvin luvuin

Eduskunta hyväksyi 27.10.2010 lopullisesti kiistellyn aselain muutoksen. Muutos hyväksyttiin luvuin 158-17. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Uuteen lakiin kuuluu lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus sekä ikärajan nosto.

YLE Uutiset | 22.10.2010 klo 16:49

Uusi aselaki EU:n tietosuojadirektiivin vastainen

Psykiatrian ylilääkärin Antti Liikkasen mukaan uusi aselaki siirtää poliisien vastuita lääkäreiden harteille ja velvoittaa lääkärit toimimaan EU:n tietosuojadirektiivin vastaisesti. Lain valmistelussa ei ole riittävästi otettu huomioon perustuslakia ja tietosuojalakia, Liikkanen sanoo.

YLE Uutiset | 22.10.2010 klo 10:25, päivitetty 22.10.2010 klo 11.21

Lääkärit moittivat aselain ilmoitusvelvollisuutta

Lääkärit moittivat heille uuden aselain mukana tulevaa ilmoitusvelvollisuutta sopimattomista aselupien hakijoista. Lääkärit arvioivat, että usein lääkärissäkäyntiaika on riittämätön riskin arvioimiseen ja turhiakin ilmoituksia tullaan tekemään.

YLE Uutiset | 20.10.2010 klo 15:04, päivitetty 20.10.2010 klo 15:18

Eduskunta hyväksyi kiistellyn aselain sisällön

Eduskunta on hyväksynyt uuden aselain sisällön. Lakiin tulee lääkärien ilmoitusvelvollisuus aseen omistamiseen sopimattomasta henkilöstä.

Helsingin Sanomat | 20.10.2010 klo 14:54

Aselain sisältö lyötiin lukkoon, lääkäreille ilmoitusvelvollisuus

Lääkäreille tulee velvollisuus ilmoittaa mahdollisista aselupien riskihakijoista. Kiistelty aselakiuudistus hyväksytään eduskunnassa hallintovaliokunnan esittämässä muodossa.

YLE Uutiset | 07.10.2010 klo 14:25, päivitetty 08.10.2010 klo 09:26

Uusi aselaki nostamassa hakijan ikärajaa

Eduskunnan hallintovaliokunta on runsaan vuoden työn jälkeen saanut valmiiksi mietintönsä aselain uudistamisesta. Uudistus tiukentaa käsiaseiden saatavuutta, mutta ei kiellä niitä kokonaan.

Helsingin Sanomat | 07.10.2010 klo 14:16, päivitetty 07.10.2010 klo 14.47

Lääkärin lausunto voi viedä aseluvan

Lääkäreille tulee velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos henkilö on sopimaton pitämään asetta. Uusi velvoite koskee myös nykyisiä aseluvan haltijoita.

YLE Uutiset | 06.07.2010 klo 14:29, päivitetty 06.07.2010 klo 19:49

TAUSTA: Näin aselain uudistus on edennyt

Suomessa on puolitoista miljoonaa asetta ja niistä kymmenet tuhannet ovat laittomia. Ennen Jokelan kouluammuskelua Suomessa suhtauduttiin hyvin nihkeästi muun muassa EU:n direktiiviin, joka myöntäisi metsästysaseen vasta 18-vuotiaalle. Jokelan ja Kauhajoen kouluammuskelujen jälkeen aselakeja alettiin kuitenkin tiukentaa.

YLE Uutiset | 21.06.2010 klo 06:28, päivitetty 22.06.2010 klo 10:30

Puoliautomaattiaseita ei kielletä Suomessa

Kohua herättänyt puoliautomaattiaseiden täyskielto ei toteudu Suomessa. Sisäministeri Anne Holmlund (kok.) ei aio viedä vaadittua puoliautomaattiaseiden täyskieltoa eteenpäin.

YLE Uutiset | 04.05.2010 klo 14:32, päivitetty 05.05.2010 klo 09:06

Valiokunta: Aselaki ei saa haitata harrastajien harjoittelua

Puolustusvaliokunta vaatii uudistettavan ampuma-aselain yhteyteen tarkkaa ohjeistusta siitä, mitä on aseluvan ehtona oleva aktiivinen ampumaurheilu- ja harrastus. Valiokunta vaatii myös, ettei laki saa estää reserviläisten ampumaharrastusta eikä kilpa-ammuntaa harrastavien nuorten harjoittelua.

YLE Uutiset | 19.02.2010 klo 12:01, päivitetty 23.02.2010 klo 10:18

Kauhajoki ja Jokela toivat aseet ikävään valoon

Kauhajoki-tutkijalautakunta suositteli, että itsestään latautuvat aseet kerättäsiin pois maksua vastaan. Ehdotus on saanut mm. kainuulaiset aseharrastajat huolestuneiksi.

YLE Uutiset | 17.02.2010 klo 17:09, päivitetty 18.02.2010 klo 09:03

Holmlund: Tiettyjen asemallien kielto on harkinnassa

Sisäministeri Anne Holmlund haluaa perehtyä Kauhajoen tutkimusraporttiin perusteellisesti ennen kuin ottaa kantaa ehdotukseen puoliautomaattisten käsiaseiden poiskeräämisestä. Hänen mukaansa hallitus on sittenkin valmis harkitsemaan tiettyjen asemallien kieltämistä, mutta selvitykset ovat yhä kesken.

YLE Uutiset | 18.01.2010 klo 15:49

Ampuma-aselain uudistus ei poista laittomia aseita

Kokoomuksen orimattilalaisen kansanedustajan Kalle Jokisen mielestä ampuma-aselain uudistus ei poista laittomia tai luvattomia aseita. Laittomat aseet voitaisiin Jokisen mukaan kitkeä pois vain poliisin resursseja ja valvontaa lisäämällä. Laittomia aseita on Suomessa kymmeniä tuhansia.

Helsingin Sanomat | 02.01.2010 klo 7:33

Holmlund: Vanhat aseluvat joutuvat seuraavaksi syyniin

Sisäministeri Anne Holmlundin (kok) mukaan aselain uudistuksessa arvioidaan seuraavaksi, mitä vanhoille aseluville tehdään.

YLE Uutiset | 16.09.2009 klo 11:56, päivitetty 16.09.2009 klo 12:33

Holmlund: aselaki ei uhkaa metsästyskulttuuria

Metsästäjiä koskevat muutokset liittyvät aseen hankkimisluvan alaikärajan nostamiseen 18 vuoteen sekä loukku- tai luolapyyntiaseen tarkempaan määrittelyyn. Lisäksi metsästäjiä koskisivat samat luvanhakijan ja -haltijan henkilökohtaisen soveltuvuuden arviointia ja valvontaa koskevat säännökset kuin muitakin.

YLE Uutiset | 13.10.2009 klo 08:39, päivitetty 13.10.2009 klo 10:19

"Uusi aselaki luo yhtenevät pelisäännöt"

Uusi aselaki puhuttaa alan harrastajien keskuudessa. Suomen metsästäjäliiton Satakunnan piirin puheenjohtaja Timo Lähdekorpi pitää uutta lakia tarpeellisena.

YLE Uutiset | 10.09.2009 klo 22:05

Aselaki kuumensi tunteita eduskunnassa

Eduskunta väitteli myöhäiseen iltaan uudesta ampuma-aselaista. Muutokset pantiin alulle Jokelan ja Kauhajoen traagisten koulusurmien jälkeen.

YLE Uutiset | 09.09.2009 klo 06:44, päivitetty 09.09.2009 klo 14:34

Uusi aselaki närästää ammunnan harrastajia

Uuden aselain vaatimukset herättävät kummastusta metsästäjä- ja ammunnanharrastajapiireissä. Muutos vaikeuttaa ryhmien aseenhankintaa huomattavasti ja luo uutta byrokratiaa, johon poliisin resurssit tuskin pystyvät vastaamaan. Uuden aselain lähetekeskustelu alkaa torstaina eduskunnassa.

YLE Uutiset | 26.08.2009 klo 15:03, päivitetty 27.08.2009 klo 08:56

Aseharrastajat nousevat uutta aselakia vastaan

19 aseharrastajien järjestöä on laatinut yhteisen julkilausuman eduskunnassa käsittelyssä olevaa aselakia vastaan. Aseharrastajien mukaan uudistus ei parantaisi turvallisuutta tai estäisi esim. kouluampumisia.

YLE Uutiset | 16.08.2009 klo 05:05, päivitetty 17.08.2009 klo 08:17

Uusi aselaki avaisi kotiovet poliisille

Uusi aselaki on antamassa poliisille valtuudet tehdä tarkastuksia aseluvan saaneiden koteihin ilman minkäänlaista epäilyä rikoksesta, kirjoittaa Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalainen.

YLE Uutiset | 02.07.2009 klo 15:00, päivitetty 02.07.2009 klo 15:14

Aselaki saattaa vaikeuttaa nuorten metsästysharrastusta

Metsästysseuroissa arvioidaan vireillä olevan aselain hankaloittavan nuorten eräharrastusta. Uuteen aselakiin on tulossa velvoitus vanhemmille valvoa alle 18-vuotiaan aseen käyttöä. Metsästysseuroissa tämä tulkitaan aikuisen vastuuksi olla aina mukana nuoren metsästysharrastuksessa.

YLE Uutiset | 15.06.2009 klo 06:59, päivitetty 15.06.2009 klo 07:21

Pistooliammunta voi olla kuoleva harrastus

Käsiaseammunnan harrastaminen voi romahtaa, mikäli eduskunta säätää tiukan ampuma-aselain. Ampumaseuroilla ei ole mahdollisuuksia pitkien käsiasekoulutusten järjestämiseen, joita lakiin on esitetty.

YLE Uutiset | 28.09.2008 klo 10:52, päivitetty 18.11.2008 klo 09:08

TAUSTA: Norjan lehdet kysyvät: Mikä Suomea oikein vaivaa

Norjan mediat ovat seuranneet laajalti Kauhajoen verilöylyn jälkeisiä tapahtumia. Esimerkiksi iltapäivälehti VG:llä on ollut Suomessa kolme toimittajaa raportoimassa tapahtumista ja analysoimassa suomalaisen yhteiskunnan tilaa. Lauantain Aftenposten käytti lehdestään peräti neljä kokosivua Kauhajoen tapahtumien analysointiin.

Helsingin Sanomat | 29.11.2007 klo 19:01

EU:n uusi aselaki antaa alaikäisenkin ampua

Aseen saan EU:ssa jatkossa vain se, jolla on siihen pätevä syy ja joka on vähintään 18-vuotias.

YLE Uutiset | 26.09.2008 klo 14:55, päivitetty 11.11.2008 klo 19:58

TAUSTA: Aselait sisäministeri Anne Holmlundin ministerikaudella

Ampuma-aselain uudistamisesta on tullut kiireellinen kysymys Kauhajoen tapahtumien jälkeen. Hallitus pohtii lupakäytännön kiristämistä. Vanhasen toisen hallituksen aikana lupakäytäntö on puhuttanut kahdelta kantilta.

YLE Uutiset | 24.09.2008 klo 15:15, päivitetty 11.11.2008 klo 19:52

TAUSTA: Britanniassa kiellettiin käsiaseet verilöylyn jälkeen

Britanniassa on ollut runsaan kymmenen vuoden ajan erittäin tiukka aselaki, joka käytännössä kieltää käsiaseet. Vaikka aserikokset eivät ole loppuneet, niissä kuolee asukasmäärään nähden paljon vähemmän ihmisiä kuin Suomessa. Tällä hetkellä Britanniaa puhuttavat puukot, eivät pyssyt.

YLE Uutiset | 23.09.2008 klo 16:37, päivitetty 03.12.2009 klo 10:20

TAUSTA: Kaikki Kauhajoen tragediasta

Yksitoista ihmistä kuoli Kauhajoella tiistaina ampumavälikohtauksessa oppilaitoksessa. Ammuskelija ampui myös itseään ja kuoli tiistaina illansuussa sairaalassa Tampereella. Tapahtunut järkytti eteläpohjalaista paikkakuntaa.

Muualla Yle.fi:ssä